สอนโดย ผศ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 7 - Communication skill
สัปดาห์ที่ 8 - การสร้างทีมในการทำงานและการลดความขัดแย้งในองค์กร
สัปดาห์ที่ 12 - ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet products)