สอนโดย ผศ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 6 - Enzyme and Cofactor
สัปดาห์ที่ 7 - Nucleic acid