สอนโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 4 - Breeding soundness examination
สัปดาห์ที่ 4 - Semen collection and evaluation
สัปดาห์ที่ 5 - Semen collection and evaluation
สัปดาห์ที่ 6 - Semen collection and evaluation
                 - Semen preservation
สัปดาห์ที่ 10 - Artificial insemination in cat
สัปดาห์ที่ 10 - Assisted reproductive technology