สอนโดย อ.สพ.ญ.ณัฐนรี อินทอง
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 3 - Connective tissue
                  - Connective tissue part 2
สัปดาห์ที่ 7 - Blood and Bone marrow Part 1
                 - Blood and Bone marrow Part 2


สอนโดย อ.สพ.ญ.ณัฐนรี อินทอง
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 3 - Lab connective tissue part 1
                 - Lab connective tissue part 2
สัปดาห์ที่ 7 - Blood