สอนโดย อ.สพ.ญ.ณัฐนรี อินทอง
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 6 - การใช้เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา การเตรียมยาฉีด การให้ยาและทางบริหารยา
สัปดาห์ที่ 7 - การให้สารน้ำ part1
                  - การให้สารน้ำ part2

สอนโดย อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 1 - บทบาทของพยาบาลสัตว์ การจัดการงานโรงพยาบาลสัตว์และคลินิกปฏิบัติเบื้องต้น