01603211 หนอนพยาธิวิทยาทางการพยาบาลสัตว์
01603231 กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาทางการพยาบาลสัตว์ I
01603233 พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว์ 
01603241 ชีวเคมีทางการพยาบาลสัตว์
01603257 การดูแลสุนัขสูงวัย
01603313 หลักพยาธิวิทยาทางการพยาบาลสัตว์
01603322 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการพยาบาลสัตว์
01603335 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการผสมเทียม
01603336 โภชนาการและโภชนบำบัดทางการพยาบาลสัตว์
01603343 เภสัชวิทยาทางการพยาบาลสัตว์
01603346-60 ชีววิทยาโมเลกุลทางการพยาบาลสัตว์
01603352 การถ่ายภาพรังสีทางการพยาบาลสัตว์
01603353 เทคนิคทางการพยาบาลสัตว์เบื้องต้น (ภาคปกติ)
01603456 การบริหารธุรกิจสัตว์เลี้ยงและโรงพยาบาลสัตว์
01603491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการพยาบาลสัตว์
01603497 สัมมนา

Loading