สอนโดย ผศ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 14 - Vaccine and Vaccine production

สอนโดย อ.สพ.ญ.ณัฐนรี อินทอง
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 13 - Hypersensitivities Part 1
                   - Hypersensitivities Part 2

สอนโดย ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 12 - Immunity to microbial infections

สอนโดย อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 9 - Complement system
สัปดาห์ที่ 10 - Immune response and its' regulation
สัปดาห์ที่ 11 - Immunopathology

สอนโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 1 - Introduction to immune system
สัปดาห์ที่ 2 - Immune-related cells and lymphoid organs
สัปดาห์ที่ 3 - Antigen and antibodies
สัปดาห์ที่ 4 - Cytokines and the immune system
สัปดาห์ที่ 6 - Immune system