สอนโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 1 - Introduction to geriatric dog care
สัปดาห์ที่ 2 - Geriatrics and Aging
สัปดาห์ที่ 3 - Nutritional requirements and dietary management in senior dogs
สัปดาห์ที่ 4 - Common diseases in geriatric dogs
สัปดาห์ที่ 6 - Senior dog dental care
สัปดาห์ที่ 7 - Health care programs
สัปดาห์ที่ 10 - Pharmacologic principles and anesthesia in senior dog
สัปดาห์ที่ 11 - Surgery in geriatric dog
สัปดาห์ที่ 12 - Physical therapy and hospice care
สัปดาห์ที่ 13 - Quality of life assessment and end of life decision
สัปดาห์ที่ 15 - Euthanasia and preparation for pet loss