01600211 การจัดการดูแลสัตว์ทดลอง
01600231 กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาของสัตว์ 1
01600241 เทคนิคเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
01600311 ปริสิตวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
01600313 หลักพยาธิวิทยา
01600323 วิทยาไวรัสทางเทคนิคการสัตวแพทย์
01600325 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
01600329 วิทยาภูมิคุ้มกันทางเทคนิคการสัตวแพทย์
01600333 เทคนิคเนื้อเยื่อวิทยา
01600431 เทคนิคภาพวินิจฉัยทางสัตวแพทย์
01600341 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ
01600390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
01600411 ธนาคารเลือดของสัตว์
01600342 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา|| 
01600498 การตรวจทางห้องปฏิบัติการสัตวแพทยสาธารณสุข
01600422 หลักระบาดวิทยา
01600442 สารตกค้างของสารเคมีและการตรวจวิเคราะห์
01600424 การตรวจเนื้อ
01600441 การจัดการห้องปฏิบัติการ
01600497 สัมมนา
01600498 ปัญหาพิเศษ

 

Loading