01600211 การจัดการดูแลสัตว์ทดลอง
01600231 กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาของสัตว์ 1
01600241 เทคนิคเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
01600311 ปรสิตวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
01600313 หลักพยาธิวิทยา
01600318 การจัดการดูแลสัตว์ทดลอง
01600321 วิทยาแบคทีเรียทางเทคนิคการสัตวแพทย์
01600323 วิทยาไวรัสทางเทคนิคการสัตวแพทย์
01600331 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการผสมเทียม
01600341 การวิเคราะห์้วยเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
01600343 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร
01600390 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
01600411 ธนาคารเลือดของสัตว์
01600421 การตรวจทางห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์สาธารณสุข
01600422 หลักระบาดวิทยา
01600424 การตรวจเนื้อ
01600431 เทคนิคภาพวินิจฉัยทางสัตวแพทย์
01600441 การจัดการห้องปฏิบัติการ
01600442 สารตกค้างของสารเคมีและการตรวจวิเคราะห์
01600497 สัมมนา
01600498 ปัญหาพิเศษ

Loading