01600221 วิทยาภูมิคุ้มกันทางเทคนิคการสัตวแพทย์
01600232 กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาของสัตว์ 2
01600233 สรีรวิทยาทั่วไปของสัตว์
01600236 พฤติกรรมสัตว์และแก้ไขปัญหา
01600242 ชีวเคมีทางสุขภาพสัตว์
01600314 โลหิตวิทยาของสัตว์และจุลทรรศน์ศาสตร์วินิจฉัย
01600315 เคมีคลินิกของสัตว์
01600316 เทคนิคเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเซลล์
01600317 เทคนิคการวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา
01600322 ราวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
01600324 ชีววิทยาโมเลกุลทางเทคนิคการสัตวแพทย์
01600325 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์
01600332 โรคที่สำคัญในสัตว์
01600342 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
01600490 สหกิจศึกษา
01600491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคนิคการสัตวแพทย์
01600345 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง
01600327 สารพิษจากเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์
01600426 จุลชีววิทยาโมเลกุลประยุกต์

Loading