01603337-60 วิสัญญีและศัลยกรรมทางการพยาบาลสัตว์ หมู่ 1,12