ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2565 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

นิสิตที่มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับเหรียญเรียนดี ได้ที่ ห้องงานบริการการศึกษา

ชั้น5 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ในวันและเวลาราชการ

Loading