ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์