ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ชั้นปีที่ 2-4