รณรงค์ให้นิสิตแต่งกายชุดนิสิตได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย