กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนเยาวสตรีที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2567 ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2566