01600334- 61 การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นทางเทคนิคการสัตวแพทย์