01600223- 65 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์