01600222- 65 ไวรัสที่ก่อโรคในสัตว์และเทคนิควินิจฉัย