01600142- 65 หลักการเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์