วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์) ภาคปลาย 2566

 
 01600131- 65 มาตรฐานฟาร์มและการจัดการฟาร์ม
 01600141- 65 ชีวเคมีทางสุขภาพสัตว์ 
 01600142- 65 หลักการเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
 01600212- 65 หลักพยาธิวิทยา 
 01600213- 65 ปรสิตวิทยาวินิจฉัยในสัตว์
 01600214- 65 พิษวิทยาสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์
 01600222- 65 ไวรัสที่ก่อโรคในสัตว์และเทคนิควินิจฉัย
 01600223- 65 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 01600235- 65 มิญชวิทยาของสัตว์
 01600236- 65 การผสมเทียมสัตว์
 01600314- 61 โลหิตวิทยาของสัตว์และจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัย
 01600315- 61 เคมีคลินิกของสัตว์
 01600317- 61 เทคนิควินิจฉัยทางปรสิตวิทยา
 01600332- 61 โรคที่สำคัญในสัตว์
 01600334- 61 การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 01600346- 61 การจัดการห้องปฏิบัติการ
 01600391- 61 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 01600322- 61 ราวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 01600324- 61 ชีววิทยาโมเลกุลทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 01600335- 61 การจัดการธุรกิจสัตว์เลี้ยง
 01600326- 61 พฤติกรรมสัตว์และการแก้ไขปัญหา
 01600325- 61 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์
 01600432- 61 การจัดการสัตว์ป่าและสัตว์พิเศษ
 01600490- 61 สหกิจศึกษา

 

 

Loading