ติดต่อเรา


ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616012, 616013
หรือ 0-2942-8200-45 ต่อ 616000
โทรสาร 0-2579-8571