นางสาวอัจฉรา ลัทธิ เจ้าหน้าที่ประจำหมวดสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) : ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616013
e-mail : cvtacr@ku.ac.th