สายสนับสนุน

นางสาวอัจฉรา ลัทธิ เจ้าหน้าที่ประจำหมวดสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) : ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616013
e-mail : cvtacr@ku.ac.th

นายนวพล เพ็ชรทับทิม เจ้าหน้าที่ประจำหมวดสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616012
e-mail : cvtnhp@ku.ac.th