สายช่วยวิชาการ

นางสาวสุดพชร ฤทธิ์ชู

ตำแหน่ง : นักวิจัยปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
วท.บ.(การพยาบาลสัตว์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616088
e-mail : cvtsar@ku.ac.th

นางสาวสกุลจิตร วิเชียรโชติ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
คุณวุฒิ
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท
วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616088
e-mail : cvtscw@ku.ac.th

นางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
คุณวุฒิ
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์) : ม.เทคโนโลยีมหานคร
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สัตวศาสตร์) :
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616081
e-mail : cvtnkn@ku.ac.th

นางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
คุณวุฒิ
วท.ม.(เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.(เคมี) : ม.แม่โจ้
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616083
e-mail : cvtkwt@ku.ac.th

นางสาวศิริพร ปราณี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
คุณวุฒิ
วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)
: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616083
e-mail : cvtspp@ku.ac.th

นายคมสัน สัจจะสถาพร

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
คุณวุฒิ
วท.ม.(เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.(สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) : ม.ศิลปากร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616083
e-mail : cvtkss@ku.ac.th

นางสาวชนาภัทร ทับทิมศรี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616081
e-mail : cvtcat@ku.ac.th

นางสาวฐาปนี พุ่มพวง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
วท.ม.(วิทยาภูมิคุ้มกัน) : ม.มหิดล
วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 2 : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616081
e-mail : cvttnp@ku.ac.th

นางสาวรัตนา มุ้ยแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
วท.บ.(การพยาบาลสัตว์) เกียรตินิยมอันดับ 1 : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616081
e-mail : cvtram@ku.ac.th

นายสิรวิชญ์ ผณินทรารักษ์ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ
วท.บ.(การพยาบาลสัตว์) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616091
e-mail : cvtsip@ku.ac.th

นางสาวรัญชนา เลิศทรัพย์มงคล เจ้าหน้าที่ประจำโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ
วท.บ.(การพยาบาลสัตว์): ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616091
e-mail : cvtral@ku.ac.th