ผู้บริหารภาควิชา

ผศ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐนรี อินทอง
รองหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์