ผู้บริหารภาควิชา

ผศ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616011
e-mail :  cvttpp@ku.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐนรี อินทอง รองหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616017
e-mail : cvtnri@ku.ac.th