ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
รักษาการแทน
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว 
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
รศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
รักษาการแทน 
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
รศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์