ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์

2 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน

ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว


1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว


1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว


22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551