ประวัติภาควิชา

ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ประกอบด้วย 2 หมวดสาขาวิชา ได้แก่ หมวดสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และหมวดสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์