สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐนรี อินทอง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616017
e-mail : cvtnri@ku.ac.th

รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Natural Resource Sciences) : University of Nebraska-Lincoln
วท.ม.(เคมี) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.(เคมี) : ม.นเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616011
e-mail : cvtcns@ku.ac.th
ผลงานวิจัย : Click ดูงานวิจัยเพิ่มเติม

อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม.(คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616025
e-mail : cvttcj@ku.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด.(พันธุวิศวกรรม) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616003
e-mail : cvtsms@ku.ac.th

รศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D.(Veterinary Medical Sciences) : The University of Tokyo
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616022
e-mail : cvtnkl@ku.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด. (วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616022
e-mail : cvtdmp@ku.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616014
e-mail : cvtwns@ku.ac.th

รศ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) : ม.ธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616021
e-mail : cvtswt@ku.ac.th

รศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(ชีวเคมี) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(ชีวเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616002
e-mail : cvtwnr@ku.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Doctor of Marine Science, Tokyo University of Marine Science and Technology
วท.ม.(พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพ.บ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616024
e-mail : cvtsnn@ku.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด.(ปรสิตวิทยา) : ม.ขอนแก่น
สพ.บ. : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616023
e-mail : cvtrsr@ku.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616020
e-mail : cvtmts@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ
e-mail :   cvtchs@ku.ac.th

อ.น.สพ.ดร.ภัทรกฤษณ์ จงไพบูลย์พัฒนะ

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Clinical Veterinary Science) : Gifu University
วท.ม.(ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ
e-mail :   cvtpkc@ku.ac.th

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

Curriculum Vitae

Assistant Professor Dr.Chainarong Sakulthaew

Department of Veterinary Technology, Faculty of Veterinary Technology,

Kasetsart   University, Thailand (2003-present).

Ph.D. (Natural Resource Sciences; Environmental Chemistry),

University of Nebraska-Lincoln, Nebraska, United States of America (2013)

M.Sc. (Chemistry), Kasetsart University, Thailand (2003)

B.Sc. (Chemistry), Naresuan University, Thailand (2000)

Field of Research: Environmental Chemistry, Analytical Chemistry, Remediation Technology

Office: Room 711, 7th floor, Veterinary Technology Building

Phone: (+66)2-942-8200-45 Ext. 616018

Fax:      (+66)2-579-8571

Email: cvtcns@ku.ac.th

Research

  • Fate and transport of organic chemicals in soil
  • Remediation of contaminated soil and water
  • Laboratory and filed-scale treatment of organic compounds contaminated groundwater and soil at a contaminated site

Publications

24) Chokejaroenrat, C., Watcharenwong, A., Sakulthaew, C., Rittirat, A. 2020. Immobilization of Atrazine Using Oxidized Lignite Amendments in Agricultural Soils. Water, Air, & Soil Pollution. 231 (249): 1-15. (Impact Factor 1.77).

23) Sakulthaew, C., Chokejaroenrat, C., Satapanajaru, T., Chirasatienpon, T., Angkaew, A. 2020. Removal of 17β-Estradiol Using Persulfate Synergistically Activated Using Heat and Ultraviolet Light. 231 (247): 1-14. (Impact Factor 1.77).

22) Angkaew, A., Sakulthaew, C., Satapanajaru, T, Chokejaroenrat, C. 2019.UV-activated persulfate oxidation of 17β-estradiol: Implications for discharge water remediation. Journal of Environmental and Chemical Engineering. 7(2), 102858.

21) Chokejaroenrat, C., Sakulthaew, C., Angkaew, A., Satapanajaru, T., Poapolathep, A. 2019. Remediating sulfadimethoxine-contaminated aquaculture wastewater using ZVI- activated persulfate in a flow-through system. Aquacutural Engineering 84, 99-105. (Impact Factor 1.49).

20) Mapongpeng, R.,    Laovechprasit, W.,     Poapolathep, A., Giorgi, M.,     Junchompoo, C., Sakulthaew, C., Jermnak, U., Passadurak, W., 2019. Poapolathep, S. Pharmacokinetics of ceftriaxone in Green sea turtles (Chelonia mydas) following intravenous and intramuscular administration at two dosages. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 42: 104-110 (Impact Factor 1.44).

19) Wanchalerm, P., Poapolathep, S., Giorgi, M., Imsilpa, K., Sakulthaew,C., Owend, H., Poapolath, A. 2018. Toxicokinetic profile of fusarenon-X and its metabolite nivalenol in the goat (Capra hircus). Toxicon, 153, 78-84. (Impact Factor 2.35).

18) Sakulthaew C., Chokejaroenrat C., Poapolathep A., Satapanajaru T., Poapolathep S. 2017. Hexavalent chromium adsorption from aqueous solution using carbon nano- onions. Chemosphere. 184, 1168-1174. (Impact Factor 4.21).

17) Poapolathep, A., Giorgi, M., Toutain,P. L., Poapolathep, S., Imsilp, K. Sakulthaew, C. Wannapat, Klangkaew, N. 2017.                 Sulfadimethoxine in Giant Freshwater Prawns (Macrobrachium Rosenbergii): An Attempt to Estimate the Withdrawal Time by a Population Pharmacokinetic Approach. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 40, 476-485. doi:10.1111/jvp.12381. (Impact Factor 1.20).

16) Satapanajaru, T., Chokejaroenrat, C. Sakulthaew, C., Yoo-iam, M. 2017. Remediation and Restoration of Petroleum Hydrocarbon Containing Alcohol-Contaminated Soil by Persulfate Oxidation Activated with Soil Minerals. Water, Air, and Soil Pollution 228 (9). doi:10.1007/s11270-017-3527-x. (Impact Factor 1.71).

15) Ruennarong, N., Wongpanit, K., Sakulthaew, C., Giorgi, M. Klangkaew, N., Poapolathep, A., Poapolathep, S. 2017. Pharmacokinetics of Amoxicillin Trihydrate in Thai Swamp Buffaloes (Bubalus Bubalis): A Pilot Study." Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 40 (2): 200-202. doi:10.1111/jvp.12337. (Impact Factor 1.20).

14) Sutjarit S., Khamphaeng N., Rakyong J., Thabthimsri C., Sakulthaew C., Kaewmongkol S. 2016. Comparison of aflatoxin levels in contaminated roasted peanuts with different time and packaging. Thai Journal of Toxicology. 31, 125-132. (TCI 1).

13) Sakulthaew C., Chokejaroenrat C. 2016. Oxidation of 17ß-Estradiol in water by slow- release permanganate candles. Environmental Engineering Science. 33: 224-234 (Impact Factor 1.59).

12) Ruennarong N, Wongpanit K, Sakulthaew C, Giorgi M, Kumagai S, Poapolathep A, Poapolathep S. 2016. Dispositions of enrofloxacin and its major metabolite ciprofloxacin in Thai swamp buffaloes. Journal of Veterinary Medical Science. 78: 397-403 (Impact Factor 0.78).

11) Sakulthaew C, S.D. Comfort, C. Chokejaroenrat, C. Harris, X. Li. 2015. Removing PAHs from urban runoff water by combining ozonation and carbon nano-onions. Chemosphere. 141: 265-273 (Impact Factor 3.50).

10) Chokejaroenrat C., Sakulthaew C., Satapanajaru T., Tikhamram T., Pho-Ong A., Mulseesuk T. 2015. Treating methyl orange in a two-dimensional flow tank by in situ chemical oxidation using slow-release persulfate activated with zero-valent iron. Environmental Engineering Science. 32: 1007-1015 (Impact Factor 0.99).

9) Sakulthaew C., Comfort S.D., Chokejaroenrat C., Li X., Harris C. 2014. A combined chemical and biological approach to transforming and mineralizing PAHs in runoff water. Chemosphere. 117:1-9 (Impact Factor 3.50).

8) Chokejaroenrat C., Comfort S.D., Sakulthaew C., Dvorak B. 2014 Improving the treatment of non-aqueous phase TCE in low permeability zones with permanganate. Journal of Hazardous Materials 268: 177-184 (Impact Factor 4.68)

7) Chokejaroenrat C., Kananizadeh N., Sakulthaew C., Comfort S.D., Li Y. 2013. Improving the sweeping efficiency of permanganate into low permeable zones to treat dissolved-phase TCE. Environmental Science and Technology 47:13031-13038 (Impact Factor 5.33).

6) Rauscher L., Sakulthaew C., Comfort S.D. 2012. Using slow-release permanganate candles to remediate PAH-contaminated water. Journal of Hazardous Materials 241-242: 441-449 (Impact Factor 4.68).

5) Kambhu A., Comfort S.D, Chokejaroenrat C., Sakultahew C. 2012. Developing slow- release persulfate candles to treat BTEX contaminated groundwater. Chemosphere 89:656–664 (Impact Factor 3.50).

4) Chokejaroenrat C., Comfort S.D, Harris C., Snow D., Cassada D., Sakulthaew C., Satapanajaru T. 2011. Transformation of Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by permanganate. Environmental Science and Technology 45:3643-3649 (Impact Factor 5.33).

3) Schiel J.E., Tong Z., Sakulthaew C., Hage D.S. 2011. Development of a flow- based ultrafast immunoextraction and reverse displacement immunoassay: analysis of free drug fractions. Analytical Chemistry 83: 9384–9390 (Impact Factor 5.64).

2) Poapolathep A., Jermnak U., Chareonsan A., Sakulthaew C., Klangkaew N., Sukasem T., Kumagai S. 2008. Dispositions and residue depletion of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in muscle tissue of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 32: 229-234 (Impact Factor 1.19).

1) Sakulthaew C., Jansawan W., Chai-Anan P., Mangkit B., Khaithong S., Abking N., Poapolathep A., Phaochoosak N., Klangkaew N., M. Limpoka. 2005. Absorption and disposition of amoxycillin trihydrate (PARACILLIN® SP) in Broliers. The Proceeding of 43th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

Honors, Awards and Service

2015-2019 Head of Department of Veterinary Technology, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University, Thailand.
2015 Erasmus Mundus-Expert-Action II at University of Zagreb, Croatia.
2012-2013 Graduate Research Assistantship, School of Natural Resources,
University of Nebraska-Lincoln, NE, USA.
2010 An honorable award for international publication, Kasetsart University,
Thailand.
2009-2010 Vice President of Thai Student Association at University of Nebraska-Lincoln,
NE, USA.
2008-2009 Vice President of Thai Student Association at University of Nebraska-Lincoln,
NE, USA.
2008-2013

 

2005-2008

Full scholarship to pursue Ph.D. in USA from Thai Government (Ministry of Science and Technology), Thailand.

Head of Department of Veterinary Technology, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University, Thailand.

2003 A good Thesis, Graduate School, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
2000-2002 Full scholarship to pursue M.Sc. in Chemistry at Kasetsart University, Postgraduate Research in Chemistry (PERCH), Thailand.

Professional Memberships

2016-present                 The Association of Mycotoxicology, Thailand.

2012 -present               American Water Works Association, USA.

2012 -present               Water Environment Federation, USA.

Professional Experiences

2017                            Assistant Professor (Environmental Chemistry).

2003- Present          Lecturer at Department of Veterinary Technology, Department of Veterinary Technology, Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

2003                          Chemist at Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Science, Ministry of Public Health, Nonthaburi, Thailand.

Professional Trainings

2010 Hazardous Waste Operations and Emergency Response (40 hrs), Lincoln, NE, USA.
2009 Basic Radiation Safety, University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, NE, USA.