กางเกงสวมสะอาด (Hygienic pant for pets)

ผู้ประดิษฐ์

 1. นางสาวสาริศา ทับจีน
 2. นางสาวเบญจวรรณ สอนพรัตน์ 
 3. นางสาวแพรวา คล้ายเดือน
 4. นางสาวสุปรียา ราชูพิมล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน

ที่มา/ความสําคัญ

ในปัจจุบันพบว่ามีสัตว์ป่วยและการจํานวนมากขึ้น โดยส่วนมากเป็นสัตว์ที่ประสบอุบัติเหตุหรือสัตว์สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ทําให้สัตว์ป่วยต้องนอนอยู่ในท่าเต็มเป็นเวลานาน ก่อให้เก็ตทวะโรคแทรกซ้อน และอีกปัญหาที่ไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้คือ การสูญเสียความสามารถในการควบคุมการขับถ่าย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา และยังทําให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
ปัญหาการฬิการของสัตว์ถือเป็นปัญหาที่สําคัญมากเนื่องจากเจ้าของต้องสละเวลาคอยดูแลและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เมื่อเจ้าของไม่มีเวลาดูแล ปล่อยปละละเลยหรือดูแลไม่ถูกวิธีอาจทําให้สัตว์ป่วยมีอาการแย่ลง ยิ่งไปกว่านั้น การที่เจ้าของมีข้อจํากัดเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่วย อาจทําให้เจ้าของตัดสินใจนําสัตว์ป่วยไปปล่อย ซึ่งจะทํา ให้เกิดปัญหาอื่นๆทั้งทางด้านสังคมและสาธารณสุขตามมา
ทางผู้วิจัยจึงได้คิดค้นสิ่งประตษฐ์ที่สามารถช่วยให้เจ้าของมีความสะดวกมากขึ้นในการดูแล สัตว์ป่วย ซึ่งจะสามารถลด ภาวะแทรกซ้อนในสัตว์ป่วย และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติ

 1. เพื่อการลดบาดแผลกดทับจากการเคลื่อนที่ของสุนัขพิการข้างหลัง
 2. เพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของในการรองเก็บของเสียของสัตว์ป่วย โดยภายในเบาะรองถูกบรรจุด้วยถุงอนามัยสอง ชั้นในสุด เป็นชั้นตาข่ายสําหรับรองเก็บอุจจาระ ชั้นนอก บรรจุด้วยแผ่นรองซับเพื่อรองเก็บปัสสาวะ
 3. ช่วยเพิ่มโอกาสในการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่วยให้ง่ายมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพของสัตว์ป่วยดีขึ้น และ เจ้าของลด ความกังวลเกี่ยวกับตัวสัตว์ได้ ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยง มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ส่วนประกอบหลัก วัสดุที่ใช้ผลิตถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือกางเกงสวม และส่วนที่ 2 คือเบาะรองเก็บ กระบวนการผสิต ในส่วนของกางเกง

ส่วนประกอบหลัก

วัสดุที่ใช้ผลิตถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือกางเกงสวม และส่วนที่ 2 คือเบาะรองเก็บ

กระบวนการผลิต

ในส่วนของกางเกง

 1. ตัดเย็บจากวัสดุกันน้ํา รูปทรงกางเกงสําหรับสุนัขทยในบุด้วยฟองน้ําแบบบางและมีช่องเพื่อระบายอากาศได้ เหมาะสม
 2. 2.ที่บริเวณหางจะตัดเย็บให้เป็นรูเพื่อให้สุนัขขับถ่ายได้และเพื่อตีกับอุปกรณ์เบาะรองเก็บ
 3. เพิ่มวัสดุเก็บปัสสาวะของสุนัขเพศผู้เป็น วัสดุแผ่นยาวที่สามารถคาดรอบเอวสุนัขได้ส่วนวัสดุซึมซับปัสสาวะจะ อยู่ที่บริเวณอวัยวะเพศผู้พอดี

ในส่วนของเบาะรองเก็บ

 1. ตัดเย็บจากวัสดุกันน้ําและทําความสะอาดได้ เบาะรองมีลักษณะมีรูตรงกลางสําหรับใส่ถุงอนามัย 2 ชั้น
 2. รองฐานเบาะด้วยวัสดุที่สามารถเคลื่อนที่ใต้สะดวก น้ํากางเกงและเบาะรองเก็บมาประกอบเข้าด้วยกัน

โปสเตอร์ผลงาน