เทคโนโลยีการบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์ (Technology for treating contaminants in discharge water from animal farms)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

ผู้ร่วมวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ (คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รายละเอียดงานวิจัย

สารมลพิษที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดและถูกปล่อยออกสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น ยาปฏิชีวนะ สารกำจัดแมลง และฮอร์โมนเพศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ และสัตว์ ดังนั้นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกำจัดสารมลพิษเหล่านี้จึงมีความสำคัญเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและในห่วงโซ่อาหาร โดยเทคโนโลยีฯ ที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เช่น slow-release permanganate, slow-release persulfate/Fe0 และ MnFe2O4/g-C3N4 nanocomposites ในการเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการ Photo-Fenton เป็นต้น