การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือสมุนไพรที่สามารถควบคุมประชากรสุนัข

หัวหน้าโครงการวิจัย : ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์

ผู้ร่วมวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
นางสาวฐาปนีย์ พุ่มพวง

รายละเอียดงานวิจัย

ปัญหาสุนัขจรจัดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ซึ่งผลกระทบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พบได้คือ การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้ผลต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในการดูแลสุนัขในชุมชนต่างๆ วิธีการควบคุมการเพิ่มจำนวนของประชากรสุนัขที่สำคัญประการหนึ่งคือ การทำหมันเพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์ได้ แม้ว่าการผ่าตัดทำหมันและการฉีดยาคุมกำเนิดจะมีประโยชน์มาก แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวมีความยุ่งยาก ต้องการอุปกรณ์ผ่าตัด ระยะเวลาในการผ่าตัดรวมถึงการดูแลสัตว์หลังการผ่าตัด และการจับบังคับสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของเพื่อทำหมันเป็นเรื่องลำบากเนื่องจากสุนัขดุร้ายและอาจทำร้ายผู้จับได้ นอกจากนี้การฉีดยาคุมกำเนิดในสุนัขตัวเมียมีโอกาสทำให้เกิดภาวะมดลูกอักเสบได้ ดังนั้นการวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่สามารถทำให้ความสมบูรณ์พันธุ์โดยเฉพาะคุณภาพของน้ำเชื้อในสุนัขตัวผู้เปลี่ยนแปลงไปและรบกวนวงรอบการเป็นสัดของสุนัขตัวเมีย จะเป็นวิธีทางเลือกที่ดีและสะดวกซึ่งลดขั้นตอนการผ่าตัดทำหมัน ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงจากการโดนสุนัขทำร้ายได้ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือสมุนไพรที่สามารถควบคุมประชากรสุนัขซึ่งได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2561-2563 

ที่มาข้อมูลและภาพ : Wikipedia , HonestDocs, the-than.com (15/07/2564)