คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดย งานบริการการศึกษาของคณะ จัดอบรมการจัดทำข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form และการตรวจคำตอบด้วย Flubaroo ให้กับคณาจารย์ของคณะ เพื่อรองรับการสอบออนไลน์ 100% ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบรรยาย 503 ชั้น 5 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์