รศ.น.สพ.พิบูล ไชยอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเทคนิคการสัตวแพทย์, อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแแพทย์ และคุณฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักเลขานุการคณะ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563