ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ เข้าพบ Professor Kazuya Otsuji (councillor and dean; department of Animal Sciences) และ Professor Yoshihisa Mori (department of Animal Sciences) ณ Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย การและเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่าง 2 สถาบัน
ข้อมูลและภาพโดย : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
16 มกราคม พ.ศ. 2563