ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ เข้าพบ Dr. Takaji Wakita (director general) Dr. Tatsuhiro Isogai (director; division of international cooperation) และ Professor Dr. Ken Maeda (director; department of Veterinary Sciences) ณ National Institute of Infectious Diseases, Minitry of Health Labour and Welfare ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย การและเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร รวมถึงลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่าง 2 สถาบัน
ข้อมูลและภาพโดย : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์