ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ เข้าพบ Professor Masatoshi HORI (Head of department of Veterinary Medical Sciences), Professor Masayoshi KUWAHARA (department of Veterinary Pathophysiology and animal Health; Director of Stock Farm) และ Associate Professor Junyou Li (animal education and research center) ณ Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร
ข้อมูลและภาพโดย : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์