อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และคุณฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และ รองศาสตราจารย์ น.สพ.พิบูล ไชยอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ