วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 และห้องบรรยาย 503 ชั้น 5 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์