ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ในอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย 503 ชั้น 5 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์