โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารคณะ ในหัวข้อ “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคปกติ)
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ)
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคปกติ)
ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
การให้คำแนะนำของคณะที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx