กรรมการประจำคณะ


ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ประธานกรรมการ


ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
กรรมการ


ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
กรรมการ

อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ

ผศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์
รองหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐนรี อินทอง
รองหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ


อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
กรรมการ

อ.พีระ อารีศรีสม
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ

น.สพ. อภิวัจน์ พิเศษไพศาล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทแม็คเวท จำกัด
และประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก
กรรมการ


นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ


นางสาวรุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา
ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวสุขุมาลย์ สมสุขเจริญ
ผู้ช่วยเลขานุการ

Message us
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann