คณะผู้บริหาร


ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์


ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ


ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย


ผศ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.ดร.สุพจนา เจริญสิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต


นายนริศ ปานศรีแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ


อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์


นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ