กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูงเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดประชาพิจารณาโครงการประกวดราคซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์