ประกาศการขอใช้บัญชี และเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

ประกาศคณะ เรียกผู้ผ่านคัดเลือกลำดับสำรองรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์