ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยฯ ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยขั้นสูงในต่างประเทศ (Outbound Exchange) ของอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก และนิสิตปริญญาเอก

  1. รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว (อาจารย์)
  2. ผศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์ (อาจารย์)
  3. อ.ทนพญ.ดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์ (อาจารย์)
  4. อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์ (น.ส.ธรณ์ธันย์ ชินารักษ์ นิสิตระดับปริญญาโท)
  5. อ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์ (น.ส.เบญญาภา กลีบขจร นิสิตระดับปริญญาโท)

โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับอาจารย์ต่างชาติ (Collaborating Professor)

  1. ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ (น.ส.วารินทร์ ระงับพิศม์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก)
  2. ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ (น.ส.นาฏอนงค์ หมุดธรรม นักวิจัยหลังปริญญาโท)
  3. ผศ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน (นายวินัย จรูญไชยพิพัฒน์ นักวิจัยหลังปริญญาโท)

จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (International Seminar or conference)

  1. ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์