ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน และบิลเงินสดที่ถูกต้อง จะต้องมีข้อมูลดังนี้

August 5th, 2010 by เลิศพิไล อิ่มอ่ำ Leave a reply »

ใบเสร็จรับเงิน และบิลเงินสด ต้องมีรายการดังต่อไปนี้

1.  ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ทำการของผู้รับเงิน

2.  วัน เดือน ปี ที่รับเงิน

3.  ชื่อ และที่อยู่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

4.  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร

5.  จำนวนเงินทั้ง  ตัวเลข  และตัวอักษร

6.  ลายมือชื่อผู้รับเงิน

หมายเหตุ ให้รวมถึงบิลเงินสดด้วย และในส่วนค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบการเบิกค่าอาหาร และ ระเบียบค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง

Advertisement

Comments are closed.