Do You like this site?

A A A

ทำเนียบนายกสโมสรนิสิต

ประจำปีการศึกษา                       รายชื่อนายกสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

2538 (VT1)                                นาย สุทิน              ฉากมงคล (ประธานรุ่น)

2539 (VT2)                                ว่าที่พันตรีวราห์   ประดับพงษ์

2540 (VT3)                                นาย ณรงค์            สามแสน

2541 (VT4)                                นาย พงษ์ศักดิ์      จันทร์ลอยนภา

2542 (VT5)                                นาย นราธิป          ใจธรรม

2543 (VT6)                                นางสาว ปิยนาถ  เทียนเล็ก (ภาคเรียนที่ 1)

                                                      นาย ศักดา             ผิวขาว (ภาคเรียนที่

2544 (VT7)                                นาย ณรงค์            อาบกิ่ง        

2545 (VT8)                                นาย เกียรติชัย      โรจนมงคล

2546 (VT9)                                นางสาว ชัญญา   เก่งระดมกิจ

2547 (VT10)                              นางสาว มณฑิรา ทวีมาก

2548 (VT11)                              ว่าที่ร้อยตรีหญิงปลื้มจิตร   ดิสระพงษ์

2549 (VT12)                              นางสาว วรรณิศา   คงศรี

2550 (VT13)                              นาย ปิยะ               ลำพรหมสุข

2551 (VT14)                              นาย สุรพัชญ        สกุลไทย

2552 (VT15)                              นางสาว เกพลี      แสง-ชูโต

2553 (VT16)                               นางสาว ณัชชารีย์               นิลอัมพร

2554 (VT17)                               นางสาว อรทัย     สุภะสร

2555 (VT18)                               นายนัฐวุฒิ            คำเงิน

 2556 (VT19)                               นางสาว เพียงใจ                  เฉลิมวงศ์

2557 (VT20)                                นางสาว พัชรวรรณ            เทพนิมิตร