A A A

1.โครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการสัตวแพทย์


วัตถุประสงค์ของโครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการสัตวแพทย์
(Veterinary Technology Laboratory Diagnostic Services(VTLD)


    1.เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการที่เกิดกับสัตว์ ทั้งในสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรฐกิจ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
      หรือสารพิษต่างๆ ในอาหารสัตว์ และอาหารคน
    2.เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในสัตว์ ทั้งโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ รวมถึงการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคชีวโมเลกุล
    3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ และวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง
    4.เพื่อให้นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์