A A A

ติดต่องานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-8573-5
โทรศัพท์ 0-2579-0113 ต่อ 1043-6
โทรสาร 0-2579-8571